is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' nevens Christelyke Gezangen. 245

Dereiken ; doch dit neemt niet weg, dat 'er, buiten die Gedichten, nog anderen voor den Godsdienst, althans van Christenen, nuttig kunnen wezen, ja, byna noodzaaklyk zyn. Men vergelyke Hechts de bedeelingen van het Oudé en Nieuwe Verbond, den tyd waarïn Koning David dichtte, dien tyd der fchaduwen, inet die heuchelyke dagen, waarïn 't licht van 't zaligend Euangelie de zedelyke waereld beftraalt; en inen zal tastbaar ontdekken, hoe veele voorwerpen onzer Christelyke beichouwing in den bundel der Hebreeuwfche Gezangen ontbreken. Wy beroepen ons, om veele andere redenen met ftilzwygen voorby të gaan, op de ondervinding van eik Christen Lëeraar, hoe weinig hy zyne Predikatiën door eenig gepast Gezang kan onderfteunen, en het hart zyner Toehoorderen voorbereiden of toepasfelyk opwekken, wanneer hy op de hooge Feesten , by voorbeeld op dat van Kerstyd, of Pin klieren, of het feest van 's Heilands Opftanding of Hemelvaart, zyn toevlucht moet neemen tot het een of ander gedeelteder Pfalmen, het geen alleenlyk (overeenkomende met het licht en de tyden, waarïn die Dichters leefden) by wyze van zinfpeeling hierop toepasfelyk gemaakt moet worden. Eh' deeze overweeging geeft het Boek, waarvan wy nu verflag doen, een ongemeene waarde, gelyk ons. in 't vervolg nader zal blyken. Wy willen verder met onze aanmerkinge den Leezer ook nog onder her oog brengen, hoe weinig het met een wezenlyke Hervorming van een nuttig Kerkelyk Gezangboek, overeen komt, alle de Pfalmen, van den eerften tót" AlGem. Biel. ÏII Deel N. 2. R êeiê