is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' nevens Christelyke Gezangen. 24?

dat zy door de beryming van den Heere Grave zich niet lieten affchrikken om die gewigtige taak te onderneemen of voorttezetten: wy zullen, jn den loop van dit verflag, wel gelegenheid vinden, om dit ons gezegde met bewyzen te ftaaven: Moeijelyker wierd echter deeze onderneeming,met betrekking tot de Pfalmen, na dat 'er zulk een fraaije beryming dier Hebreeuwfche Dichtftukketi, eerst door het Kunstgenootfchap Latjs DeoSalus Populo was vervaardigd, en naderhand nog eene andere ter Hervormde Kerke ingevoerd. Het onderfcheid echter bleef merkelyk genoeg, dewyl de beryming die wy aankondigen, moest gefchieden naar de profe vertaaling van Luther, en dewyl de maat en zangwyzen der twee berymingëh zeer veel van eikanderen verfchillen. Wy meenen zelfs iets ontdekt te hebben, het geen de beryming der Luterfchen eenig voordeel geeft. Het beftaat hierin. Voor een groot gedeelte zyn de Pfalttien volgens de langte die 'et Datheen (f) aan gaf, ën die men verpligt was te volgen , merkelyk grooter. En dit was natuurlyk. Datheen was ook in de noodzaaklykheid, den zin van het oirfprongkelyke, zo veel mogelyk, te bewaaren; en ondertusfchen noch de taal, noch de poëzy in zyri magt hebbende, moest hy zich zo goed uitdrukken als hy kon; en dit was, meestal, of gebrekkelyk, of zeer langwylig. By de Lut'nerfchen vvaS dit eenigzins anders gefteld. Veelen hunner PTal-

meri

In zyn Vertaaling nasr Clement Marot en THEöictóté

Beza.

R 2