Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Droomen van eenen Menfehenvriend.

dat de menigte der kleine onrechtvaardigheden „ en wanorden, eene groote fom van elendcn en „ onheilen uitmaaken, door welke ieder Lid van „ de Maatfchappy oneindig veel rampen lyd. (b'. 250.) En het is dit nuttig grondbeginfel, 't geen onze Schryver elk Lid der Samenleeving, maar vooral den Koopman, by herhaaling, tracht intcboezemen. Nog ééne plaats ten bewyze. „ Men „ moet de Leden deezer klasfe, zegt hy (bl.253) „ wapenen tegen de gevaaren en verzoekingen aan „ welken zy blootgefteld zyn. Te winnen, ryk „ te worden, is hun eenigst oogmerk, een gêvaar„ lyk oogmerk, het welk de eenvoudige en dwaa„ ze, die Hechts een weinig list bezit, veel te ge„ redelyk,met te rugzetting der rechtvaardigheid „ en van zyn wezenlyk nut, te bereiken tracht. ,, Het genot is een natuurlyk, maar veel te dik„ werf een verderflyk gevolg van dit bereikt oog„ merk. Hoe menig een maakt niet zichzelven en „ veele andere ongelukkig, om rykdommen te ,, verwerven; en hoe menig een maakt niet de „ verworvene rykdommen tot een werktuig van „ zyne eigene en van veeier andere elenden! Ee, ne meer dan gemeene deugd heeft de man noodig, die zich voorftelt met eere ryk te worden; en eene niet mindere hy, wien zyne fchatten, '„ wanneer hy reeds tot rykdom geraakt is, niet „ des te verderflyker worden moeten,naar maate „ zy grooter zyn. Men moet, derhal ven, den „ aanftaanden Koopman voornaamelykleeren,met „ eere te verkrygen, en met wysheid te genieten, Men moet hem gewennen, alle winften te verst foey-

Sluiten