is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 EZÓUR-VEDAM óf Verllaaring van.

Het voorenftaande berigt ons deB.d. S.C. breedvoeriger in eene leezenswaardige voorrede, voor het werk zelve geplaatst. Daarop Iaat hy volgen eenige voorafgaande Aanmerkingen, en onderzoekt in dezelve den oorfprongk van denGodsdienst der Indiaanen , en welken voortgang en lotgevallen dezelve door geheel Afie gehad heeft. Hierop volgt de Ezour-Vedam; en de geleerde Uitgeever beiluit het Werk met een verflag van de Heilige Schriften dier Volkeren , en een onzydig onderzoek van dat boek, het welk hy thands heeft gemeen gemaakt.

De Heer d. S. C. beweert niet, met veele andere geleerden , (U) dat de Indiaanen eene Volkplanting zyn der Egyptenaaren, maar hy ftemt met hun daarin overeen, dat zy reeds zeer vroeg kennis gehad hebben van den Godsdienst der Egyptenaaren. Hy Iaat ten dien einde in de XVIde Eeuwe voor de Christlyke Jaartellinge verfcheiden Egyptenaaren naar Indien reizen; hy grondt zig voornaamlyk op Fl. Jofephus, hoewel hy de plaats van Jofephus, hoe gewigtig in dit geval ook, niet aanhaalt: en toont vetder de groote gelykheid en overeenkomst aan in de gevoelens der Egyptenaaren en Indiaanen. Doch de laatften hebben niet alleen van de eerften veel overgenomen, maar ook van alle Volken, met

wel-

Zie la Croze, Hist. du Christ. des Indes, Livre VI. en verfcheide Verhandelingen van de Leden der Akademie der Op. fchriften en fraaije Letteren , met naame die van den Abt Bar-

thtltmy*