is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joe LETTERNIEUWS.

hebben van 't gene tot eene voortreflyke Historie behoort ; want dat alles is 'er volkomen in waargenomen. Het twede, waarvan we hier verflag geven is wel zd treffend en gewigtig niet; maar daarvan is de natuur van het onderwerp de oorzaak, en niet de Schryver. want het is met dezelfde onzydige getrouwheid , naauwkeurigheid en juistheid van oordeel, wat de zaken; en met dezelfde eenvoudige edelheid en deftigheid, wat den. ftyl aangaat, als't vorige gefchreven. De gcbeurtenisfen zelve, die hier verhaald worden, zyn genoeg bekend : zy beginnen met het jaar 1599 en eindigen met het jaar 1659, en vervatten een groot gedeelte der gefchiedenisfen van Hendrik den IV, die in de twee eerfte Boeken verhaald en verklaard worden ; die onder Maria de Medicis, en vervolgen» onder Rühelieu, welke in 'C derde, vierde en vyfde Boek worden verhandeld; en het zesde Bock behelst de Historie van de party der Fror.deurs, en derzelver uiteinde. Maar fchoon de gebcurtenisfen zelve genoeg bekend zyn; hier worden ze op eene wyze verhaald en verklaard, die grotendeels nieuw, aanmerklyk en gewigtif is: zy worden in haren oorfpronk nagegaan, en uit de beginfelen van eerzugt, afkeer, minn;iryen, ontrouw, ftaatkunde, gierigheid, wraak, trotsheid, laagheid of grootheid van ziel, met één woord, uit de eerfte beweegoorzaken afgeleid, naargefpoord, vervolgd en in vollen daglicht gefteld; zo dat deze gefchiedenis van de Intrigues van 't Fran» fche Hof een levendig tafereel zy van de driften, deugden en ondeugden, die in 't zelve gedurende omtrent • zestig jaren, gewoeld, en van de lotgevallen, welken zy indien tyd veroorzaakt hébben; een tafereel, welk ontelbare byzonderheden, te voren duister en in haren oorfprong onbekend, van hare eevfte beginfelen af, op «ene zeer kundige ca aangename wyze, afbeeldt.

GROOT