Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zyn Hoogheid.

fidentien, welke men zeedert een geruimen tyd „ (met al te veel fucces voorde belangen van de Re„ publicq)getragt heeft teegens ons in te boezemen; j, aaneen natie Onderwelke wy gebooren en opge„ voed zyn, en wiervoorfpoed en welvaart fteeds „ met de onzen, en die van ons Huis, onaffcheid,, baar verknogt zyn, en dus een weezentlyk, ja „ zelfs het grootfte gedeelte van ons geluk uit5» maaken. ——• En daar wy, met het geeven van « deeze Ouvertuurcs ons voornaamelyk gepropo„ neerd hebben, om waare het moogelyk dat on5, derling vertrouwen te herftellen, endieharmo-

>> uio

„ voor 't overige maakt hy zodanige fchikkingen 'in 'enS s, over zyne bezittingen , als het leenrecht medebrengt,

„ of met den aart van Zyne bezittingen overeenkomen.- .

» Vraagt men , of de waardigheeden van Capitein Ge„ neraal en Admiraal hem niet tot een onderdaan maaken^ „ zal iK 'er kort op antwoorden: ik twist nooit over „ woorden. Wil men ftel.en, dat iemand, welke door „ de Hooge Overheid tot het bewind, bedryf, bf oef. „ fening van de eene öf de andere zaak aangefteld' i, word, daardoor een Onderdaan van Haar wórd, of „ voor derzelver Onderdaan aangezien moet worden; „ ik zal 'er enkelyk op vraagen, wat verplichting zal „ daar uit geboren worden in dien geenen , welke op dié „ wys Onderdaan word) Zullen 'er andere verplichtiri. „ gen uit ontftaan dan die, welke uit de aanftelling aafi „ de eene zyde, en uit de aanneeming aan den andé-

»i ren kant voortvloeien ? Immers neen." Ziet IU

ViiYAARTs Brieven. IX ftuk bladz. 130-^57.

Algem. Bibl. 111 Deel. N. li Ö

Sluiten