is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï, E T T E R N I Ü W S. ïoJj

ÏIalle Alhier is, op Lósten van het Weeshuis gedrukt: Rketorica Paullina , vel qaid oratorium fit in 'Oratione Paulli; notante Bauero P. I, II, III. in Octavo 1782. Dit werk ftaat eenigzins in verband met eert ander, door den zelfden Schryver, onder den tytel: Logica Paullina, voor eenige jaaren, uitgegeeven. Wat het denkbeeld zelve betrèft, om alle de brieven van den H. Pautus, of liever alle zyne gedachten en uitdrukkingen , aftemeeten , naar den maatftaf van een kunftige Rethorica, en hem in zekeren opzichte, als een' Volmaakt Redenaar te doen voorkomen; hem, die juist op deezen tak van menfchelyke kundigheden geen aanfpraak maakte, maar die dit zelfs voor het goddelyk gezach zyner leer als nadeelig befchouwde ,• dit denkbeeld, zeggen wy, heeft ons nimmer kunnen behaagen. Ook fchynt het geheel hieraan niet zeer te beantwoorden, ï'auius verfchynt zekerlyk in alle zyne Schriften als een man van een gezond natuurlyk en fchrander verftand en van een levendige verbeeldingskracht; en wat mogen wy hieruit, als van zeiven verwachten? Dit, Immers, dat ook zulk een man, fomtyds met een vuur en padruk moet fchryven, waarin hem de befchaafdfte geleerde, de bekwaamfte Redenaar niet ligt zal overtreffen. Doch dit is nogvgeheel iets anders, dan die fyne kunstige vorming van den geest, zo wel in denkbeelden als uitdrukkingen, welke het charakter van welfpreekendheid, het charakter van den eigenlyken Redenaar uitmaakt. Ook blykt het nog zo klaar niet, dat een foort. gelyke ontleeding der Schriften van den Apostel, de verklaaring derzelven merkelyk zou kunnen bevorderen. Integendeel is het te duchten, dat een al te beangfte najaaging en ontwikkeling van oratorifche fraaiheden,niet zelden den ongezochten, natuurlyken zin zou over het hoofd zien, of misfchien wel weg-verklaaren. Dit alles belet ons echter geenzins, het werk van den Heer

Algem.Bibl. IV Deel. N. 3, Dd Bauer