Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47ó Mr. A. PER R EN O, T,

van het aanwezen van God, uit bet denkbeeld vag: een noodzaakelyk Wezen.

Gaarn wilden wy onze Leezers, door een breedvoerig verflag ,de waarde van elk dezer ftukken in, het byzonder leéren kennen. Doch wy zullen ons thans moéten vergenoegen, en het zal waarfchynelyk ook voldoende zyn, de geleidelyke en overredende denk-en fchryf- wyze van den Schryver over de Rechtsgeleerdheid alleen naar te gaan, om ieder op het krachtigst.uit te lokkert, tot het lezen en overweegen der overige Verban? delingen.

. Onder alle de onderwerpen dan, v/elke, zedert ■ reële jaaren, de gevoelens der kundigfte Mannen, of verdeeld, of opgefchort gehouden hebben, zyn ser weinige, waar omtrent men de verfchifiende begrippen minder heeft kunnen vereffenen, dan omtrent de wyze van het beocffenen der Rechtsgeleerdheid. ,

De beroemde Perrenot fchikte voor eenige jaren zyne denkbeelden omtrent [dit ftuk, op eene byzondere, en aan Hem als eigene wyze,by eenj en zondt ze ter lezing aan eenen der grootst^ Vorfteh, terwyl de keurige fmaak zyner vernuftige en Ibhrahderè Echtgenoote,' Hem drong, dezélve , benevens de vier andere Verhandelingen, aan Zyne Landgenooten door den druk mede tc deelen.

Het onderzoek van onzen Wysgeer, over de beoeffening der Rechtsgeleerdheid, bepaalt zig, tct de drie volgende hoofdzaken,

i, „ De

Sluiten