Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

478 Mr. A. P E R R E N O T,

dere, doch fomtyds buitenfpoorige Hellingen van den Wysgeerigen Hobbes, voorzichtig worden iveggenoomen •. Na zulk eene gepaste inleiding dan, bepaalt zich de Schryver tot de ontwikkeling van het eenvoudige en waare beginfel, waaruit alle de lesfen der natuurlyke zedekunde, op de zekerfte wyze, moeten afgeleid worden.

De waarneeming eener vastgeftelde natuurlyke en onveranderIjke orde , (*) in ons zeiven en in al het geene ens omringt,moet ten regel ftrekken van alle onze vrye handelingen. „ Om het

recht der menfchen te leeren kennen, hebben „ wy, gelyk Pope zegt: alleen te befcbouwen „ wat ons omringt. Men bezie den mensch een„ voudig, gelyk hy zich vertoont, zonder 'er

geheimen in te zoeken, en zonder ons zeiven 5, in onze eigene befpiegelingeh te verliezen; dan 9> zullen wy nog de Wolven vanHoBBEs, nog de „ Engelen van Cümberland vinden: ook zul„ len wy dan geen aanhangers van hun worden, „ die den woesten wilden, boven den befchaaf-

den burger, en den flechthoofd boven den vers, lichten fterveling fchatten.

De eenvoudige befchouwing van den mensch, eerst als afgefcheiden van alle t'zaamenleeving vervolgens als vercenigd met eene gade, verdej* als vader van kinderen, deeze weder als hoofden van hunne genachten, en eindelyk deeze hoofden

en

(*) Wy hebben overal de vryheid genomen om, in gevolge het oogmerk van den Heer Perrenot, te fchryven en Jiie.S

wür. Oftos is ercfo. Ordbr manittum , jufus.

Sluiten