Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hisioirc de VArt de l Anliquite. 27

veld verlaten, om dat wy naauwlyks eene fchoone plaats kunnen uitkiezen, zonder tevens eene zekere fpyt te gevoelen dat wy eene andere noodzakelyk moeiten overflaan. Het werk gelykt een bekoorlyk vergezigt, waar het oog zig nooit op een plaats kan verzadigen, om dat 'er zo veeIe anderen zyn, die een gelyke aanfpraak op zynen aatidagt maken, en wanneer de ziel nooit rust, daar zig telkens nieuwe en verhevene fchoonheden aan haar opdoen.

Schoon het niet voeglyk moge fchynen, van dc befchryvingen, dia in den vuurigften Enthuiiasmus zyn ingegeven,tot de houdingenen pro» portiën overtegaan, moeten wy egter onzen fchryver volgen. Hier vinden wy een zweem van kalmte en rust, welke zo gunftig is voor da fchoonheid, en waarin de oude Goden zyn afgebeeld. Egter hebben wy afbeeldingen van Jupiter, daar hy in de herigfte froerte der baringsnood, met hulp van den ruuwen Vroedmeefter Vulcaan,Pa!las uit zyn brein tevoorfchynbrengt, en eene,mdere van Apollo, na het ombrengen van den Python,met alle teekenen van gramfchap cn verontwaardiging; van gramfchap tegen den flang, die onder zyne voeten ligt, en met verfmaading van zulk eene laage overwinning. De houding der gedraaide bc-enen is keurig gefchikt naar den ftand van lydende perfoonen of min aanzienlyke karakters. In voorwerpen die regt hebben op onze achting en eerbied zal men ze nooit aantreffen.

In.

Sluiten