is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 A. H. N I E M E IJ E R

Charakter van Saul; wordende voorts dit ftuk beflooten met de ontvouwing van Davids Charakter uit de gefchiedenis van zyn leven 5 doch deeze befchouwing is hier flegts gedeeltelyk voorgedraagen , om vervolgd te worden in het volgende Stukje deezes Deels , nevens 't geen verder vereischt wordt, ter ontvouwinge van het ' Karakter diens beroemden Mans. Hierom verzoeken wy onzen Leezer,zyne nieuwsgierigheid naar des .Hoogleeraars begrippen over David uit te ftellen tot eene andere gelegenheid, en ons thans te verzeilen in onze berigten wegens den verderen inhoud, welken wy zo even hebben op. gegeeven.

In de bovengemelde Zamenfpraak, welke zeer veele gewigtige aanmerkingen bevat, wordt Sri*a voorgefteld als iemand, die beducht is, dat het zo genaamde ftichtelyke, 't welk de gemeene Leezers uit den Bybel trekken, by hen zal verboren gaan, door het vertoonen der Bybelfche perfonaadjen in een ander licht s dan waaraan zy van der jeugd af gewoon zyn. Van jongs af geleerd hebbende, zeer veele Israëliten, wier lotgevallene in dit gewyde Boek, verhaald worden, te befchouwen als voorbeelden van volmaakte Godsvrucht, als Heiligen, en daar uit voedzel voor hunne vroomheid te ontleenen, vreest hy, dat bun eerbied zal verminderen, en aldus hun yver in het goede verfiaauwen. Over dit tiichtelyke van veele Leezeren , maakt Pbilmov vervolgens eenige aanmerkingen , aanwyzende

den