Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welingerigie Volksregeerwa. S*f

dere pasfage uit, die Verhandeling zelve aan den Lezer voordragen, terwyl daaruit van de waarde van dit Werkje overvloedig zal blyken.

Dit ftukie is in twee hoofddeelen afgedeeld: in het eerfte wordt de waare aart eener Volksregering, en in het tweede deszelfs voortreflvkheid, op eene duidelyke wyze voorgeteld, dlz ive me" bondige redeneeringen betoogd en door gefchiedkundige aanmerkingen bevestigd, en eindelyk worden eenige middelen opgegeven, die tot bevestiging van zodanigen regeeringsvorm kunnen ftrekkem

Het eerfte hoofdftuk wordt dus behandeld, dat de Schryver, na eene bepaling van eene Volksregeering gegeven te hebben, aantoont, dat eene volftrekte Volksregeering, m welke alle de Bur- 2ers de gemeene belangens bellieren , met het telzvn van eenen uitgeftrekten Burgerftaat met overeenkomt, maar dat daarvan de beftiering aan eenige daartoe door het Volk uitgekozenen Let gelaaten worden, bewyzende hy vervolsens , dat zulks met den aart der ftaatkundige vryheid en van eene Volksregeering geenzins ftrvdig is , maar in tegendeel daarmede volmaakt ftrookt Hierop wordt het ftuk van de vertegenwoordiging in eene Volksregeering voorgefteld, en de vereischten opgegeven , die daartoe noodzaaklyk hehooren, als ie dat bet Volk zelf zyne Keprefentanten verkiest, en 2". dat die Reprefenwm niet tegen wl en dank van bet Volk^

Sluiten