Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cs»

nige Jaaren her waards, het Jük'eerrer-zïunelooze , losbandige en uit haarcn eigen, aart, onbeftaarbaare Vryheid , moeten draagen : derwyze dat zich, de Voorftanders en doldriftige /anhangeren deezer herfchenfchimmige Afgodesfe, niet ontzaagen , op denzelyen fpottcnden toon als eertyds de Babyloniers, tot de Vcorftandcrcn van het Huis Gods, het dierbaare Huis van Orange, dien waaren Steun van Godsdienst en Vryheid, te zeggen .• zingt om nu eeirPrinfenlied.

A:aar ook, even eens als het den Oppcrbeftuurder aller ondermaanfche Gebeurdenisfen behaagde , dat dezelve Galge, die eenen Wangunftigen Haman , voor den cnrchuldigen en Edeldenkcnden Mordechai hadde doen touwen, de ftraf en het werktuig der ftraf, van het Wemeltergendfte verraad en de gruwelykfte onmenfchelykhud vanden Oprichter zelfs, wierde, even eens zeg ik, hebben wy, deezer daagenmeede gezien, dat de Voorzienigheid, dat? middelen werktuig, het welk deer dc teeger.ftree^ers van 's Lards gevestigde Co«Jpmie tot deterdcedbrergingvan eenen onfchuldigen ranklccverdrar Aan, uit Parthyfchrp slleenveicordceldwascpgcricht, heeftr doc.n diesen , cm een dier teeger ftanderen , j ssr Godde j}k en jnenfehchk.rechten de ftrik--

I

Sluiten