is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zalland.

Cq) Obf. Jur. Univ. 10 in i \f. app. V- 354'

3

90 Tegenwoordige Staat

in het zogenaamde Oude Landregt van O. verysfel, door Fr. E. Pufendorf uitgege. ven, vindt men eenen gewigtigen artikel; „ Woe een Tynsguedt der Abdiffe van „ Eflende eruet (q);" doch zonder eenige aanwyzing van tyd in welken dezelve is beraamd. Een derde ftuk , ons onder tet oog gekomen , laten wy hier, als iog niet uitgegeven , woordelyk volgen.

„ Anno MCCCCC ende XXVI. Op „ fanct Martens dach is gekomen die „ Landt Commenduer Henrich Beltzingen , by mynder Vrouwe van Effende in den , hoff thoe Archem byder nyer bruggen , in den Kerfpel van Ommen en heffe , dair mit fynen luyden in den haeue hoi, rende hoffrecht geholden. Soe heeft , des Commenduers Amptman in der tytt , een ordell gheuraecht hoemen mynder , Vrouwe van Effende oiren Tbyns fchul. , dich is toe betalen. Dat ordell is be, ftaet an Gheert ten Hamme Bofgemey, fter van Oldenzaall dye daerop mit ry, pen vollen beraede weefs. Datmen myn, re vrouwe van Effende oiren Thyns , fchuldich is toe betaelen binnen jaer en , dach. Doch fterue die man offte vrou, we die mynder Vrouwen thvns fchuldich i weer binnen den jare , ende hadde op , fyn termyn nyett betaelt, folde dat , Tbynsguedt mynder vrouwen toe haeue , ledich fyn. Anders mach hy datt bin, nen jaer ende dach mit den fimpelen , gelde betaelen by ennige verboirtenisfe ; dan woe voirfz. Dan foe wie fyn Thyns

jj j^r