Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

= ' i9

als Salomon mèc al zijne wijven voor zeker niet had. Hij .was eigenlijk een buitenlander en bevond zig in Blendau, om zijner vorminge de krom optezetten. Zijn voornemen Was, deze hofplaats niet te verlaten, voor dac hij elke gebruikbaare vrouw dezelve, ten minsten eenmaal omhelsd zou hebben. Een voornemen, welks uitvoering hem nog veele jaaren lang werk gaf, wijl deze ftad zeer groot en met vrouwlijke en manlijke inwoners rijklijk voorzien waSi

De prins had reeds eenigeh tijd té vóren mee den graave kennis gemaakt , en in hem een* man gevonden, met wien hij geloofde, te zullen kunnen fympathiferen. Deze bijeenkomst was hem welkom, en hij nam de nodiging van den graave, om eene kleine wandeling naar eene nabijliggende buitenplaats te doen, gereed, lijk aan.

„ Zulk eene kleine toevlugtplaats is nodig en goed," zeide Burfo tegen den prins, die naast hem reed, „ wanneer iemand door dit geftadig gewoel van menfehen het hoofd begint te draaijen, fpoed men zig naar buiten , ten einde zijnen ooren ten minsten voor eenen korten lijd rust te verfchaffen. Maar men moet Ba er

Sluiten