Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

HISTORIE der

deeze optelling , die haast in eene eenvoudige* en verdrietige naamrol veranderen zoude (»> De Hifiorie der Weetenfchappen by een volk betbaat minder in het verzaamelen der naamen van Schry vers en tytels van Werken, dan in de verklaaring der vorderingen, die zy in dezelve gedaan hebben. Derhalve zal ik, alvoorens te eindigen, flegts aanmerken , dat de Arabifche Meetkundigen met den geest van uitvinding niet fchynen begaafd geweest te zyn. Byna altoos Uitleggers of Uitfcbryvers der Ouden zynde, namen zy zelden een booger vlugt dan de kundigheden, welke deeze laatlten hadden; of wanneer zy zulks deeden, voegden zy 'er geen andere dan meest gemaklyke en eenvoudige dingen by. Dit is ten minften eeniglyk het oordeel dat over die van hunne Werken, welke wy bezitten, en die ons bekend zyn, geveld kan worden.

VUL /

Het kundig opflel van telling, dat den grondflag van onze hedendaagfche Rekenkunde uitmaakt, is den Arabiërs lang gemeenzaam geweest , vóór dat hetzelve tot in onze Landftreeken is doorgedrongen. Maar men zoude dat Volk eene eere aandoen, die hetzelve bekent aan een ander verfchuldigd te zyn, indien men hetzelve de uitvinding daar van toeeigende. Men heeft tV) een groot getal bewyzen, welke

ons

00 Zy die eene uitgebreider kennisfe van de verfcheide Schriften der Arabiërs over de Wiskunde wenfehen te heb. ben moeten de Oofterfche Bibliotheek van den Heer d'Her> ielot op de woorden Mi des , Arjchemides, Abollonious, enz en vooral op dat van Ketab nazien. Zy behooren ook te leezen de Bibl. nov. mff- van Hen V. Labbe; de Naamlyften der Ooftetfcbe Handfchriften van verfcheide Boekeryen; de BiU. liibliotbccarum mjf. van den V- de Mentfaucon. ,! ■ rr

(v) stil. Orunt. Labbe, Bil. »o>. «!//•

Sluiten