is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der wiskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WISKUNDE. II. Deel, II. Boek. 8j>

ftorven zynde, bediende men zich van de minderjaa. righeid zyns opvolgers Cam-Hi, om eene harde vervolging tejien Je Jefuitfche Misfionarisfen te verwekken. De V. Adam Sehall werdt van zyn ampt ontzet, nevens zyne medegenooten in eene donkere gevangenis cpgefloten, en eindelyk tot de fchandelykfte dood, die in China bekend is, veroordeeld: maar dit vonnis werdt geenzins uitgevoerd. Ondertuslchen klom de Chineefche Sterrekunde weder op den Throon, om nieuwe blyken van !haare zwakheid te verwonen. De Almanak viel welhaast weder in zodanige verwarring, dat men het agtfte jaar van Camftals een fchrikkel-jaar voorfpelde, fchoon hetzelve geen fchrikkel-jaar moest zyn. Deeze gebreken, van dag tot dagoogichynlyker wordende, beval de Keizer Cam-Hi, die in zyn tedere jeugd van de bekwaamheid der Misfionarhfen hadt hooren fpreeken, dat men met hun zoude raadpleegen. Men haalde hen uit hunne gevangenisfen, en bragt hun voor den Keizer. Op de vraag , die hun de Keizer deedt, of zy in ftaat waren, om de gebreken van den Almanak te toonen , en denzelven weder in orde te brengen, pain de V. Verbiest op zich om dezelve tastbaar te maaken door waarneemingen, welken men onmogelyk in twyffel zou kunnen trekken. Dezelve werden gedaan in tegenwoordigheid van den Keizer, vergezeld van eene talryke Hofftoet, en de onkunde van den Chineefchen Sterrekundige, die het opzicht over den Gerechtszetel hadt, ontmaskerd zynde, werdt den V. Verbiest de zorgc voor den Almanak opgedragen, enhy in 't jaar 1669 tot Voorzitter van den Gerechtszetel der Wiskunde aangefteld. Deeze zaak werdt met de zelfde plegtigheid behandeld, als of de welvaart van 'tRyk daar mede was verbonden geweest (ff. De onkundige en boosaardige Tang-KangSten , die den opftand tegen de Jefuiten verwekt hadt, en dezelve uit den Gerechtszetel hadt doen

ver-

(r) Bijl. ie la Ch. du P. du Halde, T, III» F 5