Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

En daar op tot de Recufatie zullende overgaan, heb ik (om dit naar behooren te doen) noodig geoordeeit eene opgaaf van verfcheidene plaats gehad hebbende cmftandigbeeden te doen, welke vooraf in overweeging moeten komen; Zie art. 158.

Zo als ik dan daar toe, in de eerfte plaats, gemeend heb te moeten aanroeren het, zedert van voorlange plaats gehad hebbend, ongenoegen tege de Leeden vaa

het Stads en Provinciaal Regeeringsbertier; — En de

middelen, welke tot wegneeming van dat zelve ongenoe.

gen zijn beraamd, bijzonder door het neemen van

het befluit ter OPROEPING VAN DE BESWAA» REN; van art.159 — 161.

En den inhoudt van de daar toe verleende Cora, misfie; —— bij art. 162.

Als mede al het voorgevallene zedert den tijd der oproeping tot den 10 Auguftus 1785, toen de Vroedfchap «ter Stad Utrecht haare Refolutie op het Concept-Reglement Reformatoir ter Staats-Vergaadering deed inbrengen; — van art. 163 — 193.

En voorts, welke de gevolgen zijn geweest, na het inkomen van den brief van Z. H. ter zo eve gemelde Staats-Vergaadering tot op de Staats - Vergaadering, gelioude den 7 July J786, toen door de Heeren Geëligeerden en Heeren Edelen derzelver Refolutien wierden ingebracht op het Rapport van de Negen Heeren, jmet het daar aan geannexeerde Concept-Reglement Rejformatoir , en het geene ten aanzien van deze beide Reibliuien te overweegen ftaat; — van art. 194 — 215.

Waar op dan volgt, hoe dé Vroedfchap der Stad Utrecht aichbij haare, ter Scaats-Vergaadering van den 10Auguftus Ï785, uitgebrachte Refolutie, met opzicht tot de afdoening der befwaaren heeft verklaart; — opgegeeve bij art. 216 en 117.

En het gevolg, dat uit al het voorengemelde ter afdoening der befwaaren, behoudens eenes iegelijken wettige Hechten , voortvloeide, heb ik in een klaar daglicht voor^cftelt; van art. 218 — 222.

Welke wettige Rechten, ten aanzien van het Regeeringsbeftler der Stad Utrecht. worden opgegeeven volgen? een betoog van df-ze Drie poin&eii, als,

Eerjielijk, dat de Regeering van de Stad Utrecht, yj!P ou'ds ea nu noch, r.iec anders heeft beftaan, en beftaal

Sluiten