is toegevoegd aan uw favorieten.

Rechtmaatige en vrymoedige verdeediging van Adrianus Hoevenaar [...] waar by het wederrechtelijke en nietige van de crimineele procedures, ingesteld door [...] Fredrik Christiaan Reynhard [...] op ende jegens Adrianus Hoevenaar [...] wordt aangetoont, zo wel, als de nulliteiten van het vonnis [...] den 4 july 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C77)

;, Zullen zij zich niet veel eer, öW anderen laten „ voorfchrijven , wat zij ftemmen zullen?

„ En zijn zij, zo ras zij daar toegebracht zijn, nog Re. „ genten? kan men hun dank .weten, voor 'c geen'er ,s goed gefchied ? Maar kan men hun ook wijten, 's „ geen op s* Lands nadeel of der Ingezetenen raisnoe„ gen uitloopt? - Moet dit alles niet in tegendeel al„ leen tot laft van den Stadhouder en zijne Raadslieden „ komen, als die eigenlijk alleen regeeren; wanneer zij „ eens zo ver gekomen zijn, dat zij, het mag dan open. „ lijk of in ï geheim gefchieden, den Regenten voorfchrijven kunnen wat zij willen, enz :

C ClII. En om een weinig bij het voorfz. advijs ftil te ftaan, is het wel der moeite waardig het gevoelen van dien Heer alhier aantevoeren over het tweede gebrek onzer Rcgeeringsform , het welk zijn Ed: op geeft, zijns bedunkens te beilaan, daarin, „ dat hst „ Volk zedert de oprigting onzer Republiek, geenen „ anderen invloed op de zaken der Regeering of op de „ befteliing der Regenten gehad heeft, dan die geen, „ die 't zich in trouble tijden viafacti, heeft bezorgd!

„ Waar uit voort gevloeid is, dat in geruste en ftil5, le tijden, het Volk, als geen aandeel hebbende aan „ 't publiek beftier, ook voor *t gemeen belang, zo »» Ian8 het niet. °P eene onmiddelijke en gevoelige „ wijze, op 't bizonder perfoneel belang werkte, onverfchillig geworden is, en de zugt voor 't gemeene „ welzijn, de liefde voor het Vaderland en Vrijheid „ die Hoofd grondzuilen, waar op alle Gemeenebes! „ ten rusten moeten, verloren zijn gegaan,- Terwijl in moeijeüjke ongelukkige of trouble tijden daar en te.

» gen.