is toegevoegd aan je favorieten.

Rechtmaatige en vrymoedige verdeediging van Adrianus Hoevenaar [...] waar by het wederrechtelijke en nietige van de crimineele procedures, ingesteld door [...] Fredrik Christiaan Reynhard [...] op ende jegens Adrianus Hoevenaar [...] wordt aangetoont, zo wel, als de nulliteiten van het vonnis [...] den 4 july 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i8a )

Teert, hoe zal men nu ten aanzien van alle de voorn, Heeren met. mogelijkheid kunren ftellen, dat bij hun dat vereifchte heeft plaats gehad ?

C C C C. Daar alle de voorfz. Placaaten en Publicatien in zich bevatten zo veele poinéten van accufatien tege de Burgerij, met dejlgnatic van alle de perzoonen en feijten, weswegens men heeft kunnen goedvinden hun voor misdaadig te verklaaren, en dies wegens te recht te ftellen;

Zulks die Heeren als maakers van alle de voorfz. Placaaten en Publicatien, niet anders kunnen befchouwt worden, dan te gelijk de aanklaagers en aanwijzers te zijn van alle die Burgers, waar toe zij ter te rechtftelling inzonderheid het Placaat van den 14 November hebben gearieffeert:

CCCCI. En daar dit niet kan tege gefproke worden , zo min als het verder gevolg, dat zij als Raaden over alle die zaaken hehben gedelibtreert en hunne Advijfen tege de Burgerij gegeeven; zo zal er dan ook naar jeebten niets zeekerder zijn, dan dat zij daar door zijn geraakt in het geval van aanklaagers en aanwijzers; alwaaromme hun als Scheepenen de Judicature over die zelve zaaken niet heeft moge aanbevole worden , en ook allen dies aangaande uit hoofde van. hunne, alzo in het openbaar verklaarde, partijdigheid tege de Burgerij als rechters te recufeeren en te repneheeren zijn;

Nadien in deze gevallen wel bijzonderlijk in aanmerking moefte gekome zijn de Jef aratie, welke had be» hoore plaats gehad te hebben van de Wetgeevende, en

de