is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw magazijn voor jonge juffrouwen, in hondert eenvoudige brieven, gewisseld tusschen Emilia, Carolina en Lisette.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR JONGE JUFEROUWEN. 37

des te Wijder, dewijl hij flegts van dien inhoud was. Mevrouw S. laat u hartelijk croeten, en zeggen , dat zij zelve uwe Moeder verzoeken zal, om met u en uwen waarden Oom ons te bezoeken, opdat z j eenige verandering zou hebben, en gij haar zoudt leeren kennen, dewijl gij dat wenscht. Doe nu toch uw best, zooveel gij kunt, dat het gefchied.

Geene meerdere vreugde had gij ons op onze groote bekommering kunnen aandoen, dan met ons te melden, dat uw Oom mede tot Voogd over onsis voorgefteld. Mogt hem toch de Regeering daartoe verkazen, dien liefdenrijken en wéldenkenden man! Wij zouden hem zekerlijk als een anderen Vader eeren. De vraag: Of Mmfon ajs een zelfsmoorder zij aantemeifken? hebt gij zeerwél beantwoord : want hij wreekte zich niet, met betrekking op hem alleen, maar op zijn volk. Het was een werk der Seujke almagt. Het gefchiedde met de fanroeping tot God om fterkte, waarop de verhooring volgde; waaruit zijne voorafgaande boetvaardigheid te beflui en is. Gij toudt veel lof wegdraagen , als gij onze lesfen bijwoonde, dewijl gij over alles zoo wél kunt oordeelen. .

De jonge Juffrouw S. heeft gisteren door een val een gat in haar hoofd bekomen ; want zij is fchrikkelijk wild. Mevrouw S. is nog bij aanhoudendheid met wel, zij heeft gisteren nog een foort van een bad gebruikt; als dat haar maar wél bekomt.