is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw magazijn voor jonge juffrouwen, in hondert eenvoudige brieven, gewisseld tusschen Emilia, Carolina en Lisette.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 NIEUW MAGAZIJN

fchrijf'% ik zeg. overmorgen; neen, morgen vroeg, waarde Emilia! kom ik bij u. Mislchien komt mijn brief met mij te gevSiLm31" de bode wil om één uur eerst S3f?-en;- en < is daarbji zeer warm, zoodat hij met zoo vaardig, als anders gaan

£e«Mi.Jie °°f' dat wij in't geheel niet weeten zullen, waar wij 't eerst van zullen

£ Sli,' ^f:!:1 zullen wii malkanderen

i ?Lea h^bben' en Zooveel ^ zien hebben, .kortom, ik ben geduuren.

de mijn ganfche leeven zoo Wijde niet geIk bedank u voor de befchrijving van

nfenïïn *rmj o^nde mufijk-jnftrumenten. Nu zal ik gelegenheid krijgen, om u en uwe zuster mondeling te bedan' ken voor de menigvuldige moeite, die gij

iteed hebt. Thans zal ik de vraag nog mgtea te beantwoorden, die gij mi i weer opgegeeven hebt, en dan van uzelve hoóren , waarin ik , of onze Predikant gedwaald heeft, die bij gelegenheid, dat hij de psalmen verklaarde, mij het woord Sela ook uitgelegd heeft. Hij zeide, dat dit woord eene vermaaning was, dat bii dezelve de item des zangers, en de aan" SgL l' .tJoeh.oorders zich verheffen moest. JUiine beide jonge boerenkinderen houden in hunnen vlijt aan; ik heb voor de jongen een vrij goed clavier gekogt, opdat hij t huw de ftukken zou kunnen herhaalen, cue hij bij den meestergefpeeld heeft.

Als