is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de vrage, waarom heeft de christelijke godsdienst, die [...] geschikt is om de harten tot deugd te vormen, echter die uitwerking slechts bij weinigen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODSDIENST OP DE DEUGD.

gretig gevolgd zijn. ■ ■ Ik kan derhalven, met

Profr. Szatmari, het eerfte beletfel niet in gebrek aan geloof zoeken; want het hangt meest van uitwendige omftandigheden af, indien dat fchitterende zal "ïijn ; en in de zoo even afgeteekenden is het zeer fterk,maar heeft nochtans weinig invloed op hun beftaan; zegt men: dit komt daar van daan, om dat het niet krachtig genoeg is, dan is de vraag? waarom doedt het geen kracht? en dan zullen wi| ongetwijfeld zekere wereldliefde, bij die lieden in trein, als een algemeene beletoorzaak ontdekken.

Stilzwijgend ga ik eene klasfe van menfchen voorbij , op welken de Godsdienst daarom geen aki. werking oefent, wijl zij deszelfs behartiging verfchuiven, tot den tijd, wanneer niets dan de Godsdienst troost kan aanbrengen, tot het fterfbed: 'r is 'zeker, dat de neiging, om de wereld, zoo lang hun mogelijk is, ongeftoord te genieten, de ware reden zij, waarom ze deze dwaze Helling hebben*, uirgevonden ; en hierom behoef ik er niet verder bij ftil te ftaan, te meer, naardien men -zeden eenigen tijd, nu er fterker aandrang, in het openbare voorftel,.op den predikftoel , heerscht, dat ergerlijk uitftel niet zoo opzetlijk vasthoudt, en zij. ne denkwijze zelfs eenlgfms heeft veranderd. Lieden , die thans ijverig voor den openbarenGodsdienst zijn, wenfchen, volgends hunne- betui-' ging, hartelijk naar bekeering, op dat ze recht godzalig mogten kunnen leven; zij gebruiken daartoe getrouw de verordende middelen, en willen zichE 3 geer»