Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen lucius sergius catilina, I37

voor te dragen, als nog in haar geheel, [namelijk] wat gij van de daad oordeelt, en wat gij ten aanzien der ftraf befluit. Ik zal vooraf zeggen , het geen mijn pligt als Conful vordert. Reeds lang bemerkte ik , udat 'er ene grote razernij in het Gemenebest woedde, en dat 'er nieuwe rampen voor het zelve berokkend wierden; maar nimmer dacht ik, dat deze zo grote en zo verderflijke Samenzwering door Burgers aangelegd was. Waar na toe uwe gedachten nu ook overhellen, gij moet voor den nacht een befluit nemen. Gij ziet, hoe groot ene misdaad U aangegeven is. Zo gij denkt, dat weinigen daar aan deel hebben, dwaalt gij geweldig. Dit kwaad is verder verfpreid, dan men denken kan: het is niet alleen geheel Italië doorgetrokken, maar ook de Alpen overgeklommen, en heeft, in het duister voordkruipende, reeds verfcheiden Wingewesten aangeftoken. Door dralen en uitftellen kan het geenszins beteugeld, maar het moet, op wat wijze gij ook verkiest, ten fpoedigften geftraft worden.

Ik zie; dat 'er tot nog toe twee gevoelens zijn; het eerfle van decimus s ilaNus , die van oordeel is, dat zij, die dit Gemenebest hebben getracht te verdelgen, met den dood moeten geftraft worden; het twedevan c ajus ces ar, die de doodftraf verwerpt, [maar]. alle1 de bitterheid der overige ftraffen aanneemt. Beiden willen, en naar gelang hunner eigene waardigheid, en naar gelang der grootheid van de gepleegde misdaad,de grootfte geftrengheiduitgeoeffend hebben, De eerfte is van oordeel, dat zij, die ons allen, die het Romeinfche Volk van het leven hebben getracht te beroven, di; dit Gebied, die den naam I 5 TOn

Sluiten