Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 16 )

de liefde der Helden, of de dappere daaden van hunnen arm aan onze geheugenisfe te rug geroepen. Uwe duistere liederen drukken onze ziele neder, onze vreugde hebben zij verbitterd. Uit welk . . . uit welk eene bronne hebt gij uwe .donkere woorden gefchepf ... Zij zijn fmarteiijk, gelijk het fchitteren va„ den bïikfemftraal, weu hij bij den midder Mgt in de oogen des wandelaars flikkert . ... flikkert, doen in het ijzelljkite zwart hem sgterlaat!...

Vaak vernam ik het-gieren des orkaans in de eoppen onzer eiken: hunne ontzaggelijke ftammen werden verbrijzeld. Daar was het, dat ik de loeiende ftormwinden vraagde : : - waarom . . • waaróm vaart gij in uwe woede dus daar henen?

Vaak heb ik het beuven, het gedaver van het gebergte befehouwd. De rotfen ftortten van zijne open gereten zijden neder. - 6 Gebergte! zeide ik dr:a, waarom . = i waarom toch zijt gij vervaard? Wat is het . . • wat is het, dat uwe ontzetting veroorzaakt? - Gedagtenloos vlood de ftorm daar henen _ geen antwoord ontving ik van hét gebergte. Van waar dan, hebt gij uwe reden geleerd, waaróm - vermoordt gij onze blijdfcüap door uw 'gezang?

Dus

Sluiten