is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, door dr. G.J.G. Bacot; ter verdeediging zyner eer en onschuld [...] beleedigd, door de Staaten van stad Groningen en Ommelanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een afgezant van den Prins van Oranje uitgaf (zie de Gr. Cour. 1787. No. 39.) en foortgelyken (zo a!s elders een Mor and, Kaat Moffel, en Peufen Ttyn) weder in volle vryheid gefteld ; maar al, wat die haatelyke Amneftie verder vervat, fchynt alleen, door de bygevoegde bepaalingen, uitfluitingen, enz. ingericht, om eenigen, die eerft tot de Patriottifche doch daarna tot de Antipatriottifche Party zich vervoegden , veilig te ftellen, omtrent diezelve Stukken, waarover eerlyke Lieden thans zo hevig worden vervolgd: en om zekere denkbeelden te verfpreiden, omtrent welker ongegrondheid en bemaskerende voorftelling ik hier niets verder zal aanmerken, dan dat zy zigtbaarlyk fchynen te ftrekken, om by de allerhevigfte en onrechtvaardigfteVervolging, nog ondereen gedaante van Barmhertigheid of Clementie voor te komen, en de misdaaden van 't antipatriottifch Gemeen buiten 's Lands te doen aanzien , als door de patriottifche Party er gepleegd. De eenige vier hier om 't Patriotismus gebannen, de Heeren Bruins, Boeleus, Laminga, en ik, zyn juift van deeze Amneftie uitgeflooten, die alleen een Dikkers, enz. vveêr inlaat.

Dan om tot het verhaal weder te keeren, daar het Genootfchap te Lopperfum in 't eerft zelf geheel en al voor piaatfelyke veiligheid, in dat hachchelyk tydgewricht, te zorgen had, wierd uit de twee naaft.

ge-