is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene republiek, of Aanspraak aan de ombrengers der dwingelanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'v VOORBERICHT.

gronden van allen hoe genaamden Godsdienst^ zyn aandringen op waare wysbegcerte en gegronde reden kaveling, daar, waar hy dezelve op het meest met voeten treedt-; 'twelk den onbedachtzaamett deeze leemte te minder doet vermoeden ; en eindelyk het onvoorbeeldelyke zyner zo winderige grootfpraak , omtrent zyn eigen kunde en doorzigt; met een woord, alles is hier ingericht, om uit onderfchcldene beginfcls, by deezen uit welgevallen , by geenen uit verbaazing, by dc mecsten uit bloote nieuwsgierigheid, den leeslust van het gewoone gros, niet alleen der Franfchen , maar ook veeier buitenlanders op te wekken.

Menig een verlangt natuurlyk om te wceten, wat gewigtigs en belangryks toch iemand, meer dan elke fchryver van eenige verhandeling of leerfklfel, over de gemeenc rechten van den mensch, ten voorfchyn meent té brengen, die, zonder volftrekt zinneloos te zyn, zich beroemen durft, het woord te voeren voor alle de bewooners des Aardbodems, en die by alle vermenigvuldigde gelegenheden, zich zo opcnlyk èn plechtig den grootsklinkenden bynaam eens Vertegenwoordigers, Redenaars en van het gantjihe magtgeevende lighaam des Heelals zyfie zending hebbende Afgczants des men-

fche-