is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene republiek, of Aanspraak aan de ombrengers der dwingelanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «45 )

teer weinig gevorderd 7.yn , om de aanhoudendheid van" baare redelyke en zelfbewuste werking te bewyzen; die met, haar beftaan op zich zelf niet onaffcheidelyk verbonden , en alleen een trap van volmaaktheid in het zelve is; waarvan de flaap, een diepe flauwte, zwaare beroerte, en de gevoellooze ftaat van een zich pas vormende vrucht, in het moederlyke lighaam , ten getuige zyn. Ditton heeft, fchoon een wiskundige, over de onftoffelykheid der ziel een niets minder dan met wiskundige nauwkeurigheid dit ftuk betoogende verhandeling gefchreeven; (*) maar al had hy zyne ftelling op

een

r(*) Ditton pelt, sonder eenige uitzondering te maaken, dat elk , die de ón/lofelykheid der ziel ontkent, door beginfelen van zedeloosheid hiertoe gedreven wordt, als alleen lochenende, „ dat de ,, ziel afzonderlyk ven liet lighaam kan iejlaan, am, met een lee,, ven na dit leeven , tevens zich van de verfchrikkende vrees voor „ de eeuwige ftrajfen te ontlasten." Doch uit de erkende onftoffelykheid der ziel alleen vloeit op zich zelf nog haare onfterflykheid niet voort. Men kan ook, mei een Priestlei, de ziel niet onflvdelyk fielten,-en echter^ uit zedelyke gronden, aan een toekomend leeven gclooven ; want al wat ftojfelyk is, is ontbindbaar, maar daaruit volgt nog de daadelyke ontbinding niet, zo min als de onmogelykheidfener wederzamenflelling. Voorts kan men ook, hy een hieromtrent meer verlic'ite wysbegeerte, beide de onftojfelykheid en de onfterfelykheid der ziel vasthouden, cn echter, met een Rumet ,• Eberliard, ZoIIikofer, Chaunci, door den Heer van Hemert, en den Sehryver der vrymoedige bedenkingen over liet Christenduin, door den Heer Goede vertaald-, benevens een menigte andere niet flechts geleerde, maar vooral verftandige Christenen, dc vol ft rekte eeuwigheid der flreffen ontkennen; niet uk zedeloosheidmaar uil eerbiediging der duidclyher ir.gcziene zedelyke volmaaktheid van God, en-der hem waardige bedoeling ■en aart zyner ftrajfen. - i

Daarenboven kun men verre zy-n van de ftofelyklteid der ziel» Q Z 4V>.