Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üo6 Dë Nieuwe Reisi-ger.

fpreid zig van het Hof door de Stad, en van deze weder door de omleggende landfehappen. Hec Arabies is de taal der wetenfehappen en der ergleerden; zy is mede die der kerkelyken en regrsgeleerden, om dac de Alkoran , die hec groote wecboek der Perfianen is, in hec Arabies gefchreven is. Men gebruikt de Perfiaanfche caal in de openbare gefchriften , en Koninglyke bevelen. Vermits deze zeer zagt en aangenaam is , zoo buigt zy zig gemakkelyk toe de digtkunde. Deze heeft rym en maat, en derzelver voorwerp is byna altoos de liefde en de vrouwen. Zoo ras men hier bemint, is men een digter; en altoos is hier de verbeelding levendig en luiflerryk. De Molla vertaalde verfcheide digtftukken voor ons, die ons zoo wel behaagden om hec vuur en de werking die in dezelve heerfchen, als om de vreemde leenfpreuken mee welke zy vervulc zyn. Alle de lierzangen, en puntdigten, van onze gemeene rymers konnen geen een Perfiaans liedje opwegen. Schoon de zang en danskonft hier vcragt zyn, heefc men'er egter goede muzykancen. Hun zingen is vrolyk , aangenaam en bezielc, even als de digtkonft. Hunne voornaamfle fpeelcuigen zyn de luie, viool, harp , en guittar. Het is vreemd, dat de Ooflerlingen, die zoo veel geneigcheic toe hec vermaak bezictcn , zoo weinig agting voor deze twee konftcn hebben , die 'er de ziel van zyn.

De konften voor welke de Perfianen de grootfte agting hebben , en die het meefte roem en voordeel geven , zyn de ftarrewichelary en de

ftar-

Sluiten