Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VlEtl EN TWINTIGSTE BRIEF. 20$

weridzel dat Mahomec te gelyk Koning en Profeet: was : hunne redeneringen maken alzoo weinig indruk op de gemoederen aki diergclyke voorwendzels in Europa van, krJft zyn, fchoon zy , menigmaal door. de roomfchè geeftelyken vernieuwt werden.

Het Koninkryk Perfiën is erfelyk, en de mannelyke kinderen hebben alleen regt tot de kroon. De oudfte zoon des Konings volgt doorgaans zyri vader op: ik zeg doorgaans; want de koning kari die geen van zyn kinderen , tot zyn erfgenaani benoemen, die hy het meelt bemint. Nauwelyks1 is deze op den troon gezeten , of hy doet zyn broeders, oomen, en alle hUnne mannelyke kinderen van het gezigt beroven. Dit werd door de punt van een'poonjaart ter uitvoer gebragt; en de nieuwe Koning meent dat zyn gezag niet eer beveiligt is, dan na dat zyn bloedverwanten hunne Oogen verloorcn hebben.

In dit gedeelte der weérèlt, alwaar de Vorfteri zig aan de vermaken' en welluft overgeven, beladen zy hunnen Grootvifier of eerfte ftaatsdienaar met den lalt der regering. Hy heefc het opzigc bver de borgerlyke regenten en alle Iyfftraffelyke eh borgerlyke zaken , firiantie , koophandel cn krycszjken , alles gaat door zyn handen. De andere ftaatsdienaars, ten getalle van vyf, zyn, de Divan -Bequi, onderopzigter der juftitic; de Courtchi - Bachi , öppèrhoófc von het krygsvolk dat de grenfen bewaakt, en bevelhebber der CcürtCbes; de Coulr.c - Agail, opperhdofc der Haven? de Tefamchi' Agafi, öppèrhoófc der ruitëry; étt II. Deel * ö Sef

Sluiten