Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*f* D2 NlEDWE Rl-ISISE-R.

De krygsmagc van Perfiën beflaat uit drie #M hamen; Zoldelingen, Courtches en Slaven I> aatfte Zyn omtrent twee en twintig duizend voet* knegten en ruiters, die op koften van den Koning onderhouden worden, en byna alle Georgianen of vreemdelingen zyn. De Courtches zyn af>tan> melmgen van de oude Tartaren, die Perfiën on* der den grooten Tamerlan ten onder bragcen- zy -aken een getal van dertig duizend uk, die alle herders , cn tegens de landarbeir verhard zyn; De Zoldelingen zyn het aanmerkelykfte, ten minften door hun getal. Dit zyn de krygsbendèn die de landvoogden onderhouden om voor de veilig heit der grenzen te waken. De Courtchen en Zoldelingen zyn alle ruiters; maar het geen de voornaamfte kragt der legers en Staten uitmaakt; i* meen de wapenhandel en krygsrugr,. is niet -eer by de Perfianen, als by de andere oofterfehe volken bekent; hier om rs het niet vreemt dat Perfiën en Aziën zoo dikwyls ten prooi aan de geweldenaars geftrekt hebben. Dan dreef eert hand vol in den wapenhandel geoeffende Griekken , geheele volken op,de vlugt; dan 0»eN boomde een vloet van Barbaren deze uitgebreide landfehappen, en verfchafte de eernaam van Heit aan de Alexanders en Tamerlans.

De voordelige gelegentheit van Perfiën tusfehen de Perfiaanfche zeeboezem en de Kaspifche zee, moet, zoo het fchynt, deszelfs zeeman in een bloeijende ftaat brengen; maar dit wert hier geheel verzuimt; en het voorbeelt der Europianen die m alle delen der weerelt handel dryven,

heeft

Sluiten