Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136 De Nieuwe Reisicer.

hunne gebeden by te ftaan. Zy komen mes kleine bekkens, klokjes en andere fpeeltuigen, met welke zy zoo veel geraas maaken , dat zy de dood van den zieken verhaaften ; fchoon zy, in tegendeel, voorgeven dat dit gefchied om hem verligting te verfchaffen.

Voor dat men het lichaam in de doodkift legt, zoo word het gewaden , gebalfemt en met zyne koftbaarfte klederen bekleet, en met de tekenen van zyne waardigheid omhangen 3 men dek het op een voetbank in een wel verlierde zaal ten toon ; en hier komen zyne vrouwen, kinderen en bloedverwanten zig voor hem nederhuigen. De derde dag werd het doode lighaam in een doodkift vau kodbaar hout gelekt, deze is verlakt en verguit, de Chinefen htbben doorgaans de gewoonte om dezelve geduurende hun leven te doen vervaardigen. Hun vooruitzigt gaat in dit ppzigt zoo verre, dat zy zig dikwyls. van de nodigde levensbchoeftens onthouden, om zig een doodkid te verfchaffen welke hen eer na hunnen dood kan aandoen. Men heeft kinderen gezien welke zjg, vooreen zekere tyd, verkogten of verhuurden , om voor hunne ouders een diergelyk huiffieraad te koopen. Het koftbaarfte hout werd hier toe gebruikt; gy hebt gezien dat de Keizer Cang-Hi, de zyne van het fchoonfte violethout liet maaken. Menvind dezelve in de winkels der Schrynwerkers in gereedheid. Men heeft 'er die reikelyk verguit, en met fnyw'erk ve'rfien zyn, deze

Sluiten