Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

qo De Nieuwe R e i s i g e r.

doen. Zy mogen eikanderen, by deverwiffcling, niet befchouwen; en die geene, die vertrekt, laat de inftruetien voor den anderen in gefchrift in zyn vertrek. Zy hebben niets met de Gouverneurs der Stad te fchaffen, boven welke zy in rang verbeven zyn.

■ Ofacka moet op een verbaazende wyze bevolkt zyn, zoo-het waar is, gelyk de Japanners zeggen, dat men uit derzelver inwoonders een heir van veertig duizend mannen te veld brengen kan. Haare gelegentheid, die zoo wel voordeelig voor den koophandel te water als te land is, maakt haar tot de grootfte koopftad,van het geheele Ryk. Zy is "met ryke kooplieden, konftenaars en handswerklieden vervult. De levensmiddelen zyn hier overvloedig, als mede alles, wat tot pracht en welluft noodig is.

Het volk is hier zeer tot de muzyk, feeften, fchouwfpelen en vermaaken geneigt. Hierom noemen de Japanners deze Stad bet Toneel der vermaaken. De uuren worden hier door het geluid van verfchillende fpeeltuigen aangeduid ; en ieder uur heeft zyn byzonder fpeeltuig, dat het onderfcheid. Men begeeft zich van alle zyden des Ryks naar Ofacka, om het overtollige van zyne goederen op een aangenaame wyze te verfpillen. Het grootfte gedeelte der voornaame Heeren hebben hier huizen, fchoon zy 'er niet meer dan eenen nacht in vernachten rnoogen. Een van hun onthaalde den Hollandfchen Afgezant met een'gedeelte van zyn gevolg; en zie hier

wat

Sluiten