Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3(5* Pï Nieuwe R e i s i g e r,

de herbergen geftadig met volk vervult. Hei? is 'er even zoo mede gelegen wanneer de herbergiers bier brouwen; eenige uuren na dat dit verrigt is, zoo begind men te drin. ken; en men verlaat de vaten niet eer, voordat zy ledig zyn.

De eerfte. landloopers die zig hti deze ge, weften nedergezet hebben, leiden, zig in den beginnen zeer yverig pp den landbouw toe; maar de luiheid en liefde tot de wyn heefd hunne nakomelingen van de zeden hunner voorvaderen doen ontaarden., Hoe arm zy ook zyn mogen, zoo arbeiden zy egter niet, en hebben Yakoutfche werklieden in hun dienft. Na den oogft, verkoopen zy een gedeelte van 'tgeen zy ingezamelt hebben; en brengen 'tgeld dat zy 'er voor. ontvangen naar. de kroeg, en behouden naauwlyks zoo veel graan als. noodig is tot hun eigen onderhoudt Zoo zy 'er gebrek aan, krygen, zoo is de le. venswys. der Yakouten hen zoo vreemd niet, dat zy dezelve niet aannemen konnen , tot dat zy nieuwe voorraad hebben.

Men heeft in Siberien een gebod volgens welk men al de foldatcn ophangen moet die de plaats verlaaten die hen aangewezen is, om naar een ander landfchap over te gaan. Men. heeft hier toe verfcheide galgen opgcregt; maar deze wet werd zeer liegt in agt genomen; een deferteur begeeft zig eenige tyd nadat hy weggeloopen is, by zyn bevel-

heb-

Sluiten