Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64 De Nieuwe Reisiger.

j5 zy dronken zyn. Een onverfchrokke bru„ taaiheid, en een wocftc dapperheid, ver„ vangt als dan hunne natuurlyke bloohartig„ heid. Zy vallen eikanderen als verwoeden ,, aan, en fnyden met mesfen den een na den „ anderen; en de overwinnaar is niet verge„ noegd, zoo hy zyne tegenparty de wang „ van de ooren tot de mond niet opengefne„ den heeft. In koelen bloede zyn zy zwaar* „ moedig ; en trouwloos en bygeloovig in „ hunne wraak. Zy nemen doorgaans hun„ nen toeviugt tot de tovery, en doen in het „ geheim alle de fpringvederen van deze konft „ werken, om hunne vyanden te verderven. „ Zoo zy eeden moeten doen, zoo is mein„ eedigheid zelfs, om hunne vyanden haate„ lyk te maken, nog een middel waar van zy „ zig onbefchroomt bedienen. Wanneer zy „ een zaak beveftigen , zoo ontzien zy de „ verfchrikkelykfte vervloekingen niet. Zy „ ontkleeden zig naakt tot aan den gordel; „ en in dezen ftaat , geven zy zig zeiven, ,, hunne vrouwen , kinderen en Rendieren ,, aan den Duivel over , zoo het genen zy „ zeggen niet waar is.

„ De vrouwen brengen de driften tot in „ het uitfporige: zy vallen even als verwoe„ de leeuwinnen op die genen aan die haai' „ beledigt, en ontzien, in deze oogenblik„ ken, nog de eerbaarheid, nog de fchaamte „ van haare fexe niet. Het is waar dat deze

„ beide

Sluiten