Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50 D e Nieuwe R e i s i g e r.

„ twee kanoos , met buit beladen. In cfe „ zeven jaren,; die dit oorlog duurde, bragj, ten zij de verwoesting in alle de landerijen, „ die den Engelfehen toebehoorden. Zij „ vernielden derzelver dorpen, bosichen en „ landhoeven , verooverden oneindig veel ,, vee , en kregen meer dan zes honderd ,, krijgsgevangenen. nenjirn (<

„ Eindelijk werd de vrede tusfehen de twee „ kroonen gefloten. Op de eerfte tijding, „ die men 'er uit Europa Van ontving, liet „ de landvoogdt van Boston aen de Iliinoizen „ zeggen, dat, indien zij wilden vergaderen „ op eene plaets, die hij hun zoude aenwij,, zen, zij te famen over de tegenwoordige „ zaken in onderhandeling zouden treden.

De Wilden kwamen op de beftemde plaets; ,, en de landvoogdt, zich tot hun opperhoofdt ,, richtende , zeide tot het zelve: ik bericht uj ,, dat de koningen van Engelandt cn Frankrijk ,, bevredigd zijn, en dat dees laetfte ons alle „ de Janden, die de oorzaek van onze twis-

ten in Amerika waren , overlaet. Dus, 3, zoo gij wilt, zullen wij te famen in vrede

leven.. Wij waren eertijds in dien ftaet; ,3 maer de inblazingen der Franfchen hebben

u met ons doen breken; en om hun te be,, hagen , zijt gij ons op het lijf gevallen. „ Laten wij alle deze kwade zaken vergeten, ,, en in zee werpen, ten einde zij niet meer

verfchijnen , en dat wij te famen goede ,, vrienden zijn. 55 Dit

Sluiten