Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

po De Nieuw r. Reïsiges.

heit, en aen deze genegenheit tot hun opperhoofdt, is de Spaenfche heerfchappij de ver* oovering van Peru verfchuldigd,

Zij volgden de kust eenige mijlen, en wierpen het anker in eene baei, alwaer zij eenige inwoonders gewaer werden, Pizarra zond 'er twee officiers met een' tolk, die op hunne te rug komst niet genoeg konden roemen de eerlijke wijs, waerop men hen ontvangen had, Zij fpraken vooral van eene juffer, wier geboorte , zeiden zij, hare fchoonheit evenaerde, en die, door haer verftandt, hare bekoorlijkheden, beleefdheit en kundigheden, de eerbiedt der Spanjaerden verdiende. Zij was Kapillana genoemd ; en zeer jong weduw van een' Peruaenfchen heer gebleven zijnde, had zij het verblijf van dit landfchap, waerin zij een' aenzienlijken rang hield, verkozen voor dat van de hoofdftadt, waerin zij geboren was, en van het hof, waer in zij gewoond had. Zij had eene fterke begeerte om Pizarre te zien; en dees betuigde, van zijne zijde, de grootfte drift om zich in haer paleis te begeven. Hij liet haer verlof daer toe verzoeken, 't welk hem werd toegeftaen; en zij ontving hem met een talrijk gevolg.

De jonge en fchoone Peruaenfche geleidde hém onder een groen prieel, liet hem ververfchingen aenbieden , en onthaelde hem op verfcheidene verlustigingen des lands. Zulk •ene hoffelijke bejegening was het voorfpel i- . van

Sluiten