Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fïSNBERD EN ZESENZESTIGSTE BlUEF. I03

geheele eerzucht beftaet in zich in eene foort van gelijkheit met de blanken te ftellen; doch deze laetften dragen zorg om dien hoogmoede te vernederen; en wel verre van hen als huns gelijk te aenfehouwen, laten zij hun zelfs niet toe in hunne tegenwoordigheit te zitten. De Mulatcrfche vrouwen, wier vader niet bekend is, mogen geen' fluijer noch hemdt dragen., en de wet vergunt haer geene andere kleeding, dan een ftuk ftófs, 't welk zij onder hare armen vastmaken. De mannen dragen koufen •en broeken, waertoe zich hunne ganfche kleedij bepaclt. Zij kunnen foldaten en priesters worden ; doch zij komen nimmer tot den rang van officier, noch tot eenige kerkvoogdijfchap. Zij haten de Kapucijners , om d;it deze getracht hebben hen van het priesterdom uittefluitcn, onder voorwendfel van den misdadigen omgang, waeraen de Mulaters geacht worden hunne geboorte verfchuldigd te zijn. De perfonen van deze kleur, welke zich in den krijgsdienst begeven, vorderen van dc Negeren zoo veel eerbiedt als de blanken. Indien zij in het koningkrijk reizen, laten zij zich door Haven in hangmatten dragen; en als de opperhoofden zich niet genoeg fpoeden om ze hun te bezorgen, vertoornen zij zich, trekken den degen, en maken zich gevreesd door hunne dreigementen. Onderweg gelooven zij regt te hebben tot het wegnemen der fpijzen , welke zij bij de zwarten vinden; en zoo zij eenige morG 4 rin-

Sluiten