Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Honderd en Negenenzeventigste Brief. 3

De ridder d'Amou verkreeg van den fco« ning van Isfini eene plaets, om 'er eene ftérktfl te bouwen; en de vorst vergunde hem revers een plegtig gehoor in Asfoko, zijne hoofditadt. D'Amou en zijn volk werden 'er geleid op het geluidt van een krijgsmuzyk, en gingen over drie pleinen, tusfehen twee rijen van foldatcn, met fabelen en musketten gewapend. Tot den troon genaderd, plaetften zich de Franfchen ■ zoo zij best konden, en zaten op de aerde of op banken, den tijdt van een uur lang, zonder één woordt te uiten; makende de trompetten en trommels een geluidt, dat men eikanderen niet zoude verftaen hebben. De gehoorzael had het aenzien van eene fchuur: zij was van riet gebouwd, en met bladeren bedekt. Men zag 'er noch verfierfels, noch huisraedt, noch zelfs eenen vloer; dewijl de grondt alleen uit zandt beftond. Eene enkele ftcl laedje maekte den troon uit, en rustte op fchragen, die door eenige tijgervellen bedekt wa« ren. Deze ganfche kust vertoont geen meer heerlijkheit: overal vindt men koningen, die naeuwelijks onze boeren opwegen , ftcden, die onze dorpen niet kunnen evenaren, huizen van rief gebouwd, fchepen uit den ïtamm' van een' boom gemaekt, een volk , dat zonder zorgen leeft, zonder kleederen gaet, zonder regelen fpreekt, zonder fchrift koophandel drijft, en in het water gelijk de visfehen, of op de boomen gelijk de eekhorens, of in gaten A a êe'

Sluiten