is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33*3 De Nieuwe Rsisigeh;

Om tot de morfigheit der herbergen weder-" Êekeeren , het gebruik is het vleesch , eer men het in den ketel doet, in ftukken te mijden, en het ais eene foort van gehakt voortedienen. Men laet een' bout zonder fchotel of pan braden: men begiet hem met oly, die, in de asch loopende, het vlecseh eenen walgchelijken fmaek en reuk doet aennemen. Dit is.het niet al: men geeft aen het gebradenemet een mes groote fneden, die 'er al het lap doen uitloopen , en het zoo droog als parkement maken. Een reiziger vindt weinig bedden in de herbergen: men levert alleen zoo vele ma-" trasfen als men wil betalen ; en affchuwelijke keukenjongens , die altijdt blootsvoets zijn, komen u aen tafel en in de flaepkameren bedienen.

. De waerdin , hoe leelijk ze ook zij, vertoont zich zelden aen de vreemdelingen, om geenen minnenijdt aen den man te geven : echter laet" zij zich gaerne zien , als ze 'er flechts de minfte gelegenheit toe heeft. De Portugefche vrouwen hebben, in't algemeen, behalve vrij veel poezeligheit, eene fraeije vleeschkleur, fchoone oogen, fchoon hair en fraeije tanden. Hare kleeding is niet voordeelig: zij dragen den boezem te hoog, te veel vooruit en te geperscht»Eertijds hadden zij altoos, over haer gewaedt, een' grooten zwarten rok, op het hoofdt opgefchort, zoo dat haer aengezigt en hare geftalte niet konden befchouwd worden, dan

door