is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 De Nieuwe Reisiger.

der Spanjaerdcn , fneuvelden. Een andere Scipio , Kornelius , nam wraek over hunnen doodt, en verloste voor altoos het landt van de heerfchappij' van Karthago. Spanje werd toen aen de Romeinen onderworpen ; maer de Celtiberiërs , volken van Katalonië en Arragon , wierpen het juk af. Dees opftandt deed het oorlogsvuur weder blaken; doch na verfcheidene heldendaden van wederzijden, na de veroovering en verwoesting van Numantia, noodzackte Scipio Spanje de wet te ontvangen, en maekte het zelve tot een Romeinsch wingewest.

Het was niet geruster onder de heerfchappij zijner nieuwe heeren, en werd het tooneel van bijna alle de burgerlijke oorlogen, die het gemeenebest verwoestten. Sertorius, door Sylla verbannen , maekte 'er eenen magtigen aenhang, die zich lang tegen Metellus en Pompejus verdeedigde. De laetfte eindigde gelukkiglijk dit oorlog , en herftelde de goede orde. Hij had het algemeene gebiedt over Spanje; maer toen Cefar ondernomen had alleen meester te zijn, kwam hij Pompejus aldaer aentasten, overwon hem, en noodzaekte dit wingewest zich ten zijnen voordeele te verklaren. Het genoot, van dien tijdt af, dezelfde voort regten als de inwoonders van Rome : want men vindt dat een Spanjaerdt, Balbus genoemd, en te Kadix geboren, tot het burgemecsterfchap verheven wierd. Omtrent denzelfden tijdt

kwam