Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 De Nieuwe Rkisigu.

den fnoodften mensch zijner eeuwe deden aenzien. Eenige fchrijvers hebben ondernomen hem van de raisdaed' van kindermoordt vrij te fpreken: anderen, en dit is het grootfte getal, hebben hem openbaerlijk daervan befchuHigd. Een Spanjaerdt, die zich verbeeldt wel onderricht te zijn, heeft mij deze droévige gebeurtenis op de volgende wijs vertelt.

„ Don Carlos, zeide hij tot mij, was het „ flagtoffer van zijne ftaetzucht', en van het „ minnenijdige vermoeden van den koning, „ zijnen vader. Elizabeth van Frankrijk, oud„ fte dochter van Henrik den tweeden, was „ eerst gefchikt geweest voor dezen jongen „ prins; maer Filips, weduwenaer geworden, „ verzocht haer voor zich zeiven. Zijn zoon, „ die zich herinnerde dat zij het geluk zijns „ levens had moeten uitmaken, kon niet na„ laten haer te beminnen. De koningin, zegt „ men, zonder van haren ph'gt te wijken, zag „ hem met vermaek; en dit was genoeg om „ den minnenijdt des konings optewekken, cn „ zijnen jongen medevrijer aen hem hatelijk „ te maken. Op zekeren nacht dat de prins „ in diepen ilaep was, trad de koning in des„ zelfs kamer, van gewapende lieden verge„ zeld, en maekte zich meester van een kof. „ feitje, dat' de brieven der koninginne in „ zich befloot. Don Carlos werd fchielijk „ wakker, en werd, op het gezigt van het „ geene 'er omging, zoo wanhopend, dat hij

,, zich

Sluiten