Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HONBKRD VlF.RENN£GTTNTÏ GSTE BRIEF. 7g

„, zich zeiven het leven zoude benomen heb„ ben, indien men het hem niet belet hadde. „ Men beroofde zijn vertrek van allen huis„ raedt, en liet hem alleen eene flechte matras „ behouden , met verbodt aen zijne ampte„ naers van immer voor hem te verfchijnen. „ Hij werd doorgaens in het oog gehouden, „ en bedient door menfchen, die hem onbe„ kend waren. Wel rasch betichtte men hem „ met heimelijke verftandhouding' in Viaende„ ren en Duitschlandt; en de gewetensvicr,, fchaer, die kennis van deze zack' nam, ver„ oordeelde hem tot- eene eeuwige gevangenis. „ De gevociigheit, welke hij daerover toonde, „ deed de perfonen, die hem dit vonnis gc„ bragt hadden , beven; en zij rustten niet „ voor dat zij hem geheel in het verderf ge„ ftort hadden. Men mengde in alles wat hij „ gebruikte een Iangzaem vergift, dat hem wel „ rasch eene doodelijke kwijning moest vcr„ oorzaken. Dan, het zij hij zich van te„ genmiddelen bediende , of dat zijne na„ tuursgeftcldheit flerker dan het vergift was, „ men moest zich klater uitdrukken ; cn da „ prins vernam dat men hem flechts de keur „ van de foort' zijns doods overliet. Hij ont„ ving deze tijding met die onverfchilligheit, „ die, iets meer dan het leven beminnende, „ het zelfde lot vreest voor het geene zij bc„ mint. Hij vraegde op eene koele wijs of „ zijn badt gereed was; en zich de aders heb;

„ bende

Sluiten