Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Honderd en Vierennegentigste Brief. 77

niet fchroomde voor de oogen van Europa ten toon te ftellen. Filips beval de moordenjen, met het kruis in de hand'; en in zijne gebedenplaets, aen de zijde van zijnen biegtvader, tcekende hij de doodvonnisfen.

Niettemin is de fraeije eeuw van Spanje, de eeuw van kennisfe, geest en vernuft, die van Filips den tweeden. Gretig naer allerlei foorten van roem, had dees vorst nog de eer van zijn vaderlandt meer verlicht te zien. Hij be- | gunstigden de wetenfchappen en de geleerden; en het is onder zijne regering dat de goede historiefchrijvers, de bekwame regtsgeleerden, de grondige godgeleerden , de uitmuntende dichters, en met één woord' de vermaerdfte fchrijvers, als ook de grootfte mannen in het oorlog , de zeevaert en ftaetkunde ten voorfchijn' kwamen. De Spanjaerds overtroffen toen alle andere volken : hunne tael werd gefproken te Parijs, Weenen , Milaen , Turin, enz.; hunne kleedingswijzen, hunne manier van denken en fchrij ven hadden de overhandt op de gemoederen. Hun tooneel werd door de Franfchen nagevolgd. Corneille cn Molière hebben zich federt zeer verrijkt door de Spaenfche tooneelwerken. De historie , de romans, de vernuftige verdichtfels en de zedenkunde werden met nog gelukkiger gevolg dan dat van het tooneel behandeld. De wijsbegeerte alleen bleef onbekend in een landt, waerin het geloofsonderzoek de fchoolfche dwalingen vereeuwigde.

Onder

Sluiten