Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o

De Nieuwe Reisiger,

deed de gunsteling van Filips de vierde , de' graef-hertog van Olivarès, 'zijnen meester den bijnaem van groot aennemen. Toen dees vorst Rousfillon , Portugal en Katalonië verloren hadde, gaf men hem, uit vleijerij' of befehimping', tot zinnebeeidt eenen poel, met deze woorden: „ hoe meer men hem ontneemt, y> noe grooter hij wordt". Op zekeren dag dat hij op de wolvenjagt gjng, riepen hem de inwoonders van Madrid toe : „ het zijn de „ Franfchen en uw Itaetsdienaer , welke gij „ moet verjagen. Zie daer de wezenlijke wol„ ven , die ons verfcheuren" Filips, befchaemt dat het volk hem zijnen pligt herinner, de, vertrok inderdaedt naer Katalonië, en Paf zich over aen de wenfchen des volks, dat hem de ongenade van Olivarès verzocht. De hovelingen, om dezen itaetsdienaer in het verderf te (torten, verontwaerdigden zich niet gebruik te maken van 's konings voedfler, die tot Filips durfde zeggen: „ Hoe! is het op uwe jaren „ geen tijdt u uit het voogdijfchap te begeven" ? De koningin voegde zich bij de vijanden van den graef-hertog, en vertoonde zich voor den koning, metbetraende oogen, houdende haren zoon bij de handt: „ ziehier, zeide zij, onzen „ eenigen zoon. Hij loopt gevaer om de arm- ' „ fte edelman van Europa te worden, indien „ gij u niet ontflaet van eenen man, die het „ koningkrijk zoekt te verderven". Filips kon zoo vele aenvalien niet wederflaen, en ver-

klaerde

Sluiten