is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246 De Nieuwe R e t s i g e r.

,, heit , het groote getal zijner zieken , en ,, voornamelijk de edelmoedigheit der Engel,, fchen, in aenmerking neemt. Ook heeft ,, hij het ftandbeeldt van Harveus, dien on}, fterffelijken Engelfchen arts, die eerst den ,, omloop van het bloedt ontdekte, op zijne kosten doen maken, om in het kweekfchool „ der geneeskunde te Londen geplaetst te wor„ den.

„ Wij betalen onze geneesheeren bij ijder „ bezoek. Man geeft eene halve guinée aen 3, de geenen, die te voet gaen, en het dub5, bel aen hen, die in eene karos rijden, 3, 't geen een weinig kwakzalverij hen hier, 3, even als bij u, lang voor dat het noodzake-

lijk is, doet verrichten. Het zonderlingfte 3, is, dat zij bijna allen eenige liefhebberij, die 3, geene de minfte gemeenfehap'met hun be-

roep heeft, aenkweeken. De één houdt „ zich met fchilderijen, oude beelden of tee,, keningen bezig; de ander bemoeit Zich met 5, het muzyk , de dichtkunst, en zelfs met ,, het opftellen van tooncelftukkcn. Zij dra-' „ gen gekleurde kleederen, met eene groote ,, geknoopte pruik en een' degen.

„ De Engelfche gencesheeren zijn dc cer„ ften, die, om het leven te verlengen, be,, dacht hebben het bloedt van een jong en

versch dier in de aderen van een kwaedvoch. ,, tig ligchaem te doen overgacn. De proeven

worden mcenigvuidig genomen op'lammcrs,

„ fcha-