is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweehonderd en Veertiende Brief. 25-3'

„ bcfchouwen hare voorzienigheit, genade en „ alle andere eigenfchappen als zoo vele men„ fchelijke uitvindingen, en laten aen het op-

perfte Wezen alleen den naem van Godt, „ zonder ooit eenige gebeurtenisfen des levens „ tot het zelve te betrekken. Een louter ge-

val, 't welk zij niet kunnen bevatten noch ,, verklaren, is bij hen de heimelijke oorzaek der „ omwentelingen, die op het tooneel derwee„ reld' voorvallen. Zij behandelen de eenigfte „ boeken, waerin de waerheit bewaerd wordt, „ als fabels, verheffen het licht der reden, onder-

werpen de leeritellingen aen derzelver vier,, fcbaer, openen de deur aen allerlei ondeug„ den, door de hoop van ftraffeloosheit, en „ bcfchouwen de ziel alleen als eene werktui-

gelijke ftof, als een gevoelig vermogen, aen ,, menfchen en beesten gemeen, die hare wer„ kingen cn haer wezen verliest, zoo dra het „ werktuig gefioopt wordt. De goederen en ,, rijkdommen zijn, volgens deze kinders van „ Epikufus, de eenigfte vergeldingen van het „ vcrftandt, den arbeidt, de\naerftigheit, en „ dikwerf van het bedrog en de onregtvaerdig,, heit : dc menfchen bedachten willekeurige „ wetten, die alleen de geenen, die 'er zich aen /, onderwerpen willen, verpligten: de deugdt ,, co ondeugdt zijn vooroordeelen, door hetbij„ geloof cn de zwakheit uitgevonden: afgrijsfe„ lijk iamenftelfel, dat alle deugdt, alle aendoe„ ning, aile vertroosting, alle hoop vernietigt.

5, Wie