is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254 De Nieuwe Reisigerj

„ Wie kan hen, na aen de Godheit cerir „ geruste onverfchiiligbeit voor alle hare wer„ ken voorgefchreven te hebben, in hunnen

3, heiligfehenncnden loop fluiten ? Nu Hellen

4, zij de geloofftukken in verfchil: ftraks ont„ kennen zij ftoutmocdig de klacrblijkeiijkfte >, wacrheden; en de berisping van alle gods„ dienftcn, zonder zelfs den geenen, waerin „ zij geboren zijn , daervan uittezonderen, „ met fpotternijen vermengende, houden zij j, zich daerin alleen aen de enkelvouwige wet „ der nature , en bevestigen de perfonen,

wier vooroordeelcn zij in den beginne flechts „ fchenen te willen vernietigen , in de on„ godsdienftigheit. Als fchrijvers kunnen zij „ op geenen den minften roem hopen , om ,, dat 'er geen vernuft is in enkel ftoutmoedig „ te zijn, en alleen te zeggen het geene dub „ zend anderen misfehien veel beter zouden ,, uitdrukken, indien zij het ongeluk hadden * „ om zoo kwalijk te denken, en de behendig„ heit om het te verfpreiden. Als leden van „ het mensehdom , hebben zij nog grootcr „ ongelijk, om dat zij, onder voorwendfcl „ van de menfchen te verlichten , dezelven „ ongelukkiger maken , door hun dc eenigfte „ zoetheit, de eenigfte verligtenis, die hen „ in hunnen arbeidt, in hunne behoeften, in ,, hunne zwakheden onderftcunt, te benemen^ „ Als burgers, maken zij zich fchuldig jegens ,, de famenlcving, wier orde zij om verre

ii wer-