is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee hond. Negenendertigste Brief. 241

De Schotten hebben een' levendigen geest, eene vlugge bevatting, en munten tevens uit in de wetenfehappen en in de oefFeningen des ligchaems. Zij zijn goede foldaten, fterk, Onvermoeid , fober, begerig naer roem, ftandvastig en onverzettelijk in hunne voornemens: De heerfchehde godsdienst is deKalvinistifche: insgelijks zijn 'er Roomschgezinden en Protestanten van de Engelfche kerke, doch in een kleen getal. Het gemeene volk heeft, in dit land, zulk eene neiging tot de geestdrijverij, dat het misdadigfte bedrijf het zelve fomtijds het lofwaerdigfte voorkomt. Het is voornamelijk in Schotland dat de óhftuimigftélPresby^ terianen trachten den fakkel der burgerlijke oorlogen te ontfteken , en hun berucht eri ontzagchelijk bondgenootfehap , op nieuw j door het zwaerd te doen triomferen. Dezë gewaende euangeliepredikers zijn nog bezield met denzelfden geest' als de vermaerde Knox^ die zijne hervorming, door het ftael eri vüurf in dit koningkrijk vestigde. Voor weinig tljds, vergaderden deze geestdrijvers, in eene vlakte omftreeks Edinburg, eene ontelbare meenigte van het graeuw , luidden hunne oproerige "brandklok, en pbogden de vergadering hunner tochoorderen in een leger van muitelingen tè bekeeren. Eenige wakkere en werkzame overï heden doofden gelukkiglijk het vuur van deri opftand, 't welk de ijver der brandftichtereri éereed was té oritftekeri; .,

XIX. Duh % Wei