is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£4-6" De Nieuwe Reisigeïl

„ De Zweden, zeide hij, geven voor, dat ,, zij gefproten zijn uit Suenon , zoon van „ Magog en kleenzoon van Jafet. Zij fchrij„ ven de Richting der ftad Upfal, die langen „ tijd als de hoofdftad van het koningkrijk „ befchouwd is, aen deszelfs broeder Ubbon s, toe. Indien deze voorgevens eenige waer„ fchijnlijkheid hebben , kan deze landaert, „ buiten allen twijffel, voor den oudften van ,, Europa gehouden worden. Het is niet te „ verwonderen, dat zulk eene groote alöudw heid de naervorfchingen der tijdrekenkunde ,', ontfnapt is.

„ De barbaerfche namen der koningen van „ Zweden zouden zoo weinig voldoende voor „ den geest, als aenftootelijk voor de ooren „ wezen. De historie onderfcheidt 'er echter „ eenigen, welken de bijgeloovigheid der „ volken boven de menfchelijkheid verhief Thor, een verftandig en weldadig vorst, ,, werd door zijne onderdanen in den rang der „ goden gefteld, en ontvangt nog tegenwoor„ dig de hulde der afgodifche Laplanderen. „ Othen, of Wode, groot overwinnaer, groot „ toovenaer, en, naer men zegt, de eerfte „ infteller der afgoderij', fcheen eene plaets „ te verdienen onder de goden, welken hij „ ingevoerd had; en zijn ftandbeeld, te Upfal „ opgericht, was langen tijd het orakel van „ deszelfs ligtgeloovige inwoonderen. Fraijer, ,V bijgenoemd Ingo, ftapte insgelijks van den

troon